Ovzduší (VÚHU a.s.)

Vlastní řešení projektu v oblasti kvality ovzduší je zaměřeno na zjištění významnosti změn kvality ovzduší v blízkého okolí jezera, ke kterým bude docházet v důsledku změn mezoklimatu zájmového území. Měření bude směrováno na získání souboru dat pro hodnocení dlouhodobých trendů vývoje uvedených parametrů v souvislosti s úrovní naplnění jezera a s tím spojenými časovými a prostorovými změnami mikroklimatu. Sledovány budou znečišťující látky charakteristické pro sledovanou lokalitu.

Měření bude prováděno ve dvou zónách a jednom referenčním stanovišti. První zónou je blízké okolí jezera. Druhou zónou je vzdálené okolí jezera.

Při hodnocení výsledků budou za účelem zjištění významnosti rozdílu úrovně znečištění v okolí jezera oproti úrovni regionálního znečištění a stanovení jeho trendu v souvislosti s naplněním jezera porovnávána data z měření 1.zóny, 2.zóny, referenčního stanoviště a okolních stanovišť měřicí sítě AIM.

Výsledky budou zpracovány tabelárně a graficky do grafů a specializovaných map. Do hodnocení budou zahrnuty
i meteorologické a klimatické parametry, jejich sezónnost a sezónnost provozu spalovacích zdrojů

Časový harmonogram prací:

2011 – Příprava měření, instalace a příprava měřicích a odběrových stanovišť, Instalace kontinuálních analyzátorů a odběrových
zařízení na stanoviště. Zahájení měření, provádění odběrů vzorků a jejich analýz.
2012-2014 – Provádění měření, odběrů vzorků, jejich analýz a vyhodnocení.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.