Ekosystém litorární zóny jezera (UJEP)

Jezero Most je typickým příkladem nově vzniklého stanoviště, na kterém probíhá primární sukcese. V prvních fázích primární
sukcese pronikají na stanoviště především druhy jednoleté a šířící se pomocí větru, podmínkou je dostupnost semen nebo plodů v nedalekém okolí. Flóra i vegetace území bude významně ovlivněna výsevy i výsadbami rostlin okrasných i zpevňujících půdu a lidskými zásahy.

Cílem botanických průzkumů bude především:
a) sledování přirozené sukcese – samovolné pronikání jednotlivých druhů na neobsazené plochy a následné změny ve vegetaci (se zaměřením na vodní a pobřežní rostliny),
b) rozdíly ve vegetaci na plochách různě (nebo s nestejnou intenzitou) využívaných k rekreaci a k dalším aktivitám,
c) vliv výsevů, výsadeb, technických či jiných úprav pozemků a jejich využívání na výskyt a šíření expanzních, invazních nebo naopak vzácných druhů rostlin.

Četnost sledování bude 1 x za 14 dní během vegetačního období (březen-říjen) každého roku.

Floristický výzkum bude probíhat na vytipovaných místech (čtvercích) na litorárních svazích jezera a v blízkém okolí jezera. Výsledkem bude seznam bylin a dřevin a jejich změny v průběhu trvání projektu tj. 4 roky . Dle tohoto seznamu bude možné určit vývoj ekosystému za sledované období a stanovit jeho ekologickou hodnotu.

Pro zoologická stanovení bude využita obdobná metodika. Četnost sledování 1 x za 14 dní na vytipovaných místech v okolí. Zde bude pozorování zaměřeno na výskyt a hnízdění ptáků (určení druhů). Z výsledků bude možné určit vývoj ekosystému okolí jezera a jeho stav.

Časový harmonogram prací:

2011 – Stanovení lokalit sledování a zahájení monitoringu lokalit..
2012-2014 – Provádění monitoringu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.