O Jezeru

Jezero se nachází pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Jezero Most vzniklo na místě bývalého královského města Most, jež muselo ustoupit těžbě. Těžba uhlí byla definitivně ukončena k 31.8.1999.

Jezero Most leží v území bývalé těžební lokality Ležáky, která byla založena původně jako důl Richard v roce 1900 a přejmenovaná na důl Ležáky v roce 1945. Samotný lom je zatopen vytvořením neprůtočného jezera. Úroveň hladiny důlního jezera byla se zřetelem na okolní území (zejména úroveň základů a podzemních prostor přesunutého Děkanského chrámu) je stanovena na 199,0 m n.m., což je přibližně 30 m pod úrovní okolního terénu. Zatopená plocha má velikost asi 320 ha a maximální hloubka dosahuje 75 metrů. V rámci rozvoje této lokality je uvažováno s vybudováním zóny technických památek a vybudováním příměstské sportovně rekreační plochy a rozšířením letiště Most.

Parametry jezera:

Dne 24. 10. 2008 bylo slavnostně zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Most – Ležáky – budoucího jezera Most, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností, s předpokládaným ukončením napouštění v roce 2011.

Od roku 2002 do doby zahájení napouštění se voda v budoucím jezeře akumulovala z atmosférických srážek a z vývěrů ve svazích lomu po ukončení čerpání důlních vod v nejnižší části dna zbytkové jámy. Ke dni zahájení napouštění mělo jezero rozlohu 21,6 ha, hloubku 21,12 m a výšku hladiny 145,12 m. n. m.

Hlavním zdrojem vody od zahájení napouštění je voda z řeky Ohře, přiváděna do jezera v množství 0,6 - 1,2 m3/s z Nechranické přehrady na Chomutovsku přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 km. Podrobnější informace o projektu napouštění a výstavbě přivaděče naleznete zde. (Zdroj fotografii: PKÚ, s.p.).

Ke dni 25. 6. 2012 bylo ukončeno napouštění jezera Most z důvodu naplnění smlouvy o dodávce vody (naplnění plánovaného objemu vody), sepsané mezi PF ČR a Povodím Ohře, s.p., hladina +198,06 m n. m. Tento stav bude trvat do doby dokončení úpravy, resp. opravy břehové komunikace a stabilizačních prvků břehové linie. Hladina bude udržována, bude prováděno jen dopouštění k eliminaci ztrát odparem a saturací. Po dokončení těchto úprav bude jezero dopuštěno na konečnou kótu +199 m n. m.

PARAMETRY JEZERA MOST
Parametry: Stav ke dni 25.6.2012 Plánovaný konečný stav
Plocha 297,91 ha 311,0 ha
Objem vody 69,855 mil. m3 70,5 mil. m3
Obvod 8 875 m 9 815 m
Hladina 198,06 m n.m. 199,0 m n.m.
Max. hloubka 74,06 m 75,0 m

V 1. pololetí 2012 dosáhla hladina k 30. Červnu lóty 198,03 m n. m., což odpovídá ploše 297,91 ha a objemu vody 69,809 mil. m3. Od počátku napouštění se tak hladina zvýšila o 52,91 m.

V červnu roku 2012 byla zpracována aktualizace vodohospodářské bilance, která nově stanovila kolísání hladiny v jezeře okolo kóty 199,00 m n. m. v rozsahu ±60 cm. Objem retenčního prostoru jezera tak činí 934 242 m3. Ke dni 25. 6. 2012 bylo ukončeno napouštění jezera Most z důvodu naplnění smlouvy o dodávce vody (naplnění plánovaného objemu vody), sepsané mezi PF ČR a Povodím Ohře, s. p., hladina +198,06 m n. m. Tento stav trval pouze do doby dokončení úpravy, resp. opravy břehové komunikace a stabilizačních prvků břehové linie. Potřebný rozsah nutných sanačních zásahů byl zpracován v projektové dokumentaci „Lom Ležáky – stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most“, zpracované organizací MV Projekt spol. s r. o. v srpnu 2012. Realizace prací nutných úprav obvodové komunikace a protiabrazních prvků břehové linie vyplývajících z aktualizace vodohospodářské bilance, byla dokončena v září 2013. V období realizace protiabrazních prvků byla provozní hladina jezera udržována dopouštěním vody na kótě 198,00 m n. m., ±20 cm.

V květnu roku 2014 bylo zahájeno dopouštění Jezera Most na kótu konečné hladiny stálého nadržení 199,00 m n. m. Předpoklad ukončení dopouštění jezera je měsíc září 2014.

Plánovaný konečný stav jezera Most:

Parametr: Hodnota
Zatopená plocha 309,4 ha
Objem vody 70,5 mil. m3
Délka obvodové komunikace břehové linie 9 380 m
Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení) 199,0 m n.m.
Maximální hloubka 75,0 m

» Graf součtového množství vody v jezeře v průběhu napouštění v tis. m3

Zdroj textu i tabulky: Palivový kombinát Ústí, s.p., http://www.pku.cz


NAVRCHOLU.cz