Ekosystém litorální zóny jezera (UJEP)

Botanický průzkum jezera Most

Jezero Most je typickým příkladem nově vzniklého stanoviště, na kterém probíhá primární sukcese. V prvních fázích primární
sukcese pronikají na stanoviště především druhy jednoleté a šířící se pomocí větru, podmínkou je dostupnost semen nebo plodů v nedalekém okolí. Flóra i vegetace území bude významně ovlivněna výsevy i výsadbami rostlin okrasných i zpevňujících půdu a lidskými zásahy.

Cílem botanických průzkumů bude především:
a) sledování přirozené sukcese – samovolné pronikání jednotlivých druhů na neobsazené plochy a následné změny ve vegetaci (se zaměřením na vodní a pobřežní rostliny),
b) rozdíly ve vegetaci na plochách různě (nebo s nestejnou intenzitou) využívaných k rekreaci a k dalším aktivitám,
c) vliv výsevů, výsadeb, technických či jiných úprav pozemků a jejich využívání na výskyt a šíření expanzních, invazních nebo naopak vzácných druhů rostlin.

Četnost sledování bude 1 x za 14 dní během vegetačního období (březen-říjen) každého roku.

Floristický výzkum bude probíhat na vytipovaných místech (čtvercích) na litorálních svazích jezera a v blízkém okolí jezera. Výsledkem bude seznam bylin a dřevin a jejich změny v průběhu trvání projektu tj. 4 roky . Dle tohoto seznamu bude možné určit vývoj ekosystému za sledované období a stanovit jeho ekologickou hodnotu.

Metodika

Během vegetační sezóny (březen – listopad) v letech 2011 – 2014 byl prováděn botanický monitoring v okolí jezera Most. Výzkum byl zaměřen na floristický průzkum na všech přítomných biotopech se zaměřením na mokřadní biotopy. Během průzkumu byl zjištěn výskyt subhalofilních a halofilních druhů, kterým byla následně také věnována zvýšená pozornost. Na vybraných stanovištích (zejména mokřadních) byly zapsány fytocenologické snímky dle stupnice Braun-Blanqueta. Vegetační snímky i nálezy významných druhů byly zaměřeny GPS a byla pořízena fotodokumentace.

 


Zoologický průzkum jezera Most

Zoologická část projektu je zaměřena na sledování vybraných skupin obratlovců a bezobratlých živočichů, s cílem stanovení významu tohoto nově vzniklého jezera, jako výsledku hydrické rekultivace, pro tyto skupiny organismů.
Ze skupiny obratlovců jsou sledováni především ptáci, příležitostně však i ostatní druhy ze skupiny plazů, obojživelníků a savců. Z bezobratlých živočichů je v současné době sledován výskyt a rozšíření pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae), měkkýšů (Mollusca).

 


Výzkum v roce 2014:

V roce 2014 je potřeba především zajistit pokračování monitoringu ptáků nádrže, tak jak bylo plánováno v návrhu projektu. Příležitostně budou však sledovány i všechny ostatní již sledované skupiny, aby bylo možné oblast faunisticky hodnotit nejen z pohledu ornitologa, resp. vodního ptactva. Původní návrh sledování pouze ptáků vycházel z personálních možností, kdy měl být do sledování živočichů v projektu zapojen pouze jeden pracovník. Více času však bude věnováno zpracování dat do požadovaných výstupů.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.