Sledování ptáků

Cílem ornitologické části projektu je podat přehled o celkové avifauně současně vznikajícího jezera Ležáky u Mostu, které je v současnosti největším projektem hydrické rekultivace na území České republiky a tím upozornit na značný význam této lokality při ochraně ptáků a nastínit možný vývoj této lokality do budoucna.

Metodika sledování:

Ptáci jsou sledováni pravidelně v průběhu celého roku, tj. v hnízdním i mimohnízdním období. Sledován je výskyt vodních a mokřadních druhů ptáků, tj. druhů, které jsou přímo potravně nebo hnízdně vázané na samotnou vodní hladinu jezera a litorální porosty i mokřadní ekosystémy v jeho blízkém okolí. Sledovány jsou však i ostatní druhy ptáků, vyskytující se na rekultivovaných plochách v okolí jezera.

Výsledky a shrnutí:

V průběhu sledovaných let, bylo na lokalitě jezera Ležáky u Mostu a v jeho blízkém okolí zjištěno celkem 146 druhů ptáků, z nichž u 123 se jedná o druhy, které více či méně hnízdí na území ČR a 17 druhů patří mezi druhy ptáků, vyskytujících se na území ČR pouze v zimním období či v době jarního a podzimního tahu. Z celkového počtu druhů ptáků, hnízdících na území ČR bylo na jezeře Most zaznamenáno téměř 60 %.
Bez ohledu na přesný počet druhů, lze však již na tomto souboru dat dobře dokumentovat význam tohoto území pro avifaunu nejen vodních a mokřadních druhů ptáků. Druhové složení ptáků je velmi bohaté a početně se zde objevují i druhy, vyskytující se na zbytku území České republiky vzácně a nepočetně. Tato skutečnost je dána velice pestrými stanovištními podmínkami území, typickými pro nově vznikající ekosystémy v antropogenně ovlivněném území.
Výskyt vodních a mokřadních druhů ptáků na této lokalitě bude do budoucna určovat především přítomnost hnízdních možností, a to především v podobě dostatečného množství vhodných litorálních porostů. S probíhajícími stabilizačními a rekultivačními pracemi svahů se postupně změní i okolní krajina, na kterou je, jak již bylo uvedeno výše, v současné době vázána řada vzácných druhů. Tento typ prostředí je však z vývojového hlediska nestabilní, postupně směřující k zralejším sukcesním stadiím společenstev a lze tudíž právem předpokládat postupné mizení tohoto prvku z krajiny. Z hlediska budoucnosti lze předpokládat, že atraktivita jezera i jeho okolí bude pro řadu druhů menší. I přesto však by jezero mohlo plnit významnou funkci shromaždiště řady druhů ptáků.

 

Seznam zjištěných druhů ptáků (2009 – 2013)

 

img_3625

Rákosník velkýzvukový záznam hlasu – silné „kara-kara-kít“ apod. z prostředí, které je zachyceno na obrázku. Vytváření rozsáhlejších mělkovodních biotopů s bohatou vodní biotou bohužel hydrická rekultivace opomíjí. Rákosník velký z mnoha míst u nás zcela vymizel.

Výstupy:

Avifauna jezera Ležáky u Mostu: Současný i budoucí význam této ornitologicky zajímavé lokality – recenzovaný článek

 

<– zpět