Ovzduší (VÚHU a.s.)

Vlastní řešení projektu v oblasti kvality ovzduší je zaměřeno na zjištění významnosti změn kvality ovzduší v blízkého okolí jezera, ke kterým bude docházet v důsledku změn mezoklimatu zájmového území. Měření bude směrováno na získání souboru dat pro hodnocení dlouhodobých trendů vývoje uvedených parametrů v souvislosti s úrovní naplnění jezera a s tím spojenými časovými a prostorovými změnami mikroklimatu. Sledovány budou znečišťující látky charakteristické pro sledovanou lokalitu.

Měření bude prováděno ve dvou zónách a jednom referenčním stanovišti. První zónou je blízké okolí jezera. Druhou zónou je vzdálené okolí jezera.

Při hodnocení výsledků budou za účelem zjištění významnosti rozdílu úrovně znečištění v okolí jezera oproti úrovni regionálního znečištění a stanovení jeho trendu v souvislosti s naplněním jezera porovnávána data z měření 1.zóny, 2.zóny, referenčního stanoviště a okolních stanovišť měřicí sítě AIM.

Výsledky budou zpracovány tabelárně a graficky do grafů a specializovaných map. Do hodnocení budou zahrnuty
i meteorologické a klimatické parametry, jejich sezónnost a sezónnost provozu spalovacích zdrojů

Časový harmonogram prací:

2011 – Příprava měření, instalace a příprava měřicích a odběrových stanovišť, Instalace kontinuálních analyzátorů a odběrových
zařízení na stanoviště. Zahájení měření, provádění odběrů vzorků a jejich analýz.
2012-2014 – Provádění měření, odběrů vzorků, jejich analýz a vyhodnocení.

Rozmístění odběrových míst v okolí Jezera Most

Měřicí a odběrová místa byla instalována v roce 2011 a jejich poloha včetně typů instalovaných měřicích a odběrových zařízení je vyznačena na obr. 2. Vzhledem k tomu, že během sledování bylo na stanovišti SIAD-Braňany zjištěno významné ovlivnění rozptylových podmínek specifickým místním klimatem povrchového lomu Bílina, které není charakteristické pro centrální část severočeské pánve, bylo měření v roce 2013 přesunuto na stanoviště Lom-VÚHU.

Předběžné výsledky k 31.12.2013

Na základě vyhodnocení měření realizovaného v rámci projektu nelze předpokládat, že po napuštění jezera došlo k výraznému skokovému ovlivnění imisní situace. V rámci dílčího vyhodnocení výsledků bylo zjištěno v jarních a letních obdobích 2010 až 2013 na stanovištích v okolí jezera Most zvýšení počtu překročení imisního limitu pro 24 - hodinové hodnoty koncentrace PM10 oproti ostatním porovnávaným stanovištím. Tento poznatek upozornil na možnost lokálního ovlivnění rozptylových podmínek mikroklimatem jezera. Cílem dalšího řešení projektu je specifikace podmínek, při kterých k lokálnímu ovlivnění imisní situace může docházet a stanovení jeho významu.

Vyhodnocení se provádí na základě porovnání databáze meteorologických dat z observatoře Kopisty Ústavu fyziky atmosféry ČAV a databáze výsledků měření znečištění ovzduší z období 2008 až 2013. Doba integrace dat je 1 hodina. Pro vyhodnocení budou použity i aplikace klimatického modelu ALAKE zpracované v části projektu zaměřené na mikroklima.

 

 

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.