Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera (VÚHU a.s.)

 

Výsledky pedologického výzkumu v roce 2011

V roce 2011 byla provedena rešerše archivů VÚHU a.s., Báňských projektů Teplice a.s. a  Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha v.v.i. Bylo získáno 18 odborných posudků, článků v odborném tisku a ve sbornících konferencí. Celkem bylo získáno 48 využitelných pedologických analýz vzorků. Získaná data byla umístěna v archivu pedologických dat na VÚHU a.s.

Na základě mapování a odběru vzorků byla oblast břehů jezera Most rozčleněna na 3 hlavní oblasti.

První oblast (cca 80 % břehu) tvoří rekultivačně vhodné kaoliniticko illitické hnědé jíly. V oblasti se místně objevují velmi malé oblasti bez vegetace (jejich výskyt byl zmapován). Příčinou je zpravidla výskyt fytotoxických kyselých zemin uhelné sloje, méně často pak výskyt tvrdých, sideritem nabohacených zemin.

Druhou oblast (cca 5 % břehu) tvoří bývalá těžebna kameniva (fonolitu). Je tvořena různě zvětralými bělavými fonolity, od prakticky pevného štěrku po kaolinicky zvětralou zeminu. Rekultivačně jsou tyto zeminy zcela nevhodné, z hlediska krajiny tvoří bývalý lom zajímavý fenomén, který je doporučeno ponechat přirozené sukcesi.

Třetí oblast (cca 15 % břehu)  tvoří strmý svah Pařidelského laloku. Zeminy jsou zde  podobně jako v případě oblasti 1 tvořeny rekultivačně vhodnými kaoliniticko-illitickými jíly. Vzhledem k nebezpečí eroze a sesuvů však zde byly v minulosti v rámci technické rekultivace aplikovány organické hmoty z bývalé papírny Štětí (kůra z odkornění a celulózové kaly).

Bylo realizováno 10 odběrných sond a realizovány vstupní odběry a analýzy vzorků.

 

Výsledky pedologického výzkumu v roce 2012

V rámci první oblasti řešení pedologické problematiky proběhly v roce 2012 na vybraných sondách dvakrát odběry a analýzy vzorků (5/2012 a 10/2012). Vedle odběru vzorků a laboratorních analýz pokračovalo celý rok 2012 soustavné mapování jednotlivých půdních oblastí. Jeho cílem bylo upřesnit pedologii jednotlivých oblastí a nalézt případné malé izolované plochy odlišných vlastností (zejména sterilní a fytotoxické). Celkem bylo odebráno a analyzováno 18 vzorků.

V rámci druhé oblasti řešení pedologické problematiky bylo v roce 2012 provedeno hodnocení obsahu rizikových stopových prvků u vybraných 9  sond. Dalších 15 vzorků hodnocených na obsah rizikových stopových prvků bylo odebráno při detailním mapování zájmových ploch na potenciálních drobných fytotoxických plochách. Zatím nebyla zjištěna žádná lokalita s nebezpečně vysokými obsahy rizikových stopových prvků.

V rámci třetí oblasti řešení pedologické problematiky byly v roce 2012 analyzovány vzorky odebrané ze sond na 11 botanicky zajímavých stanovištích.

Výsledkem publikační činnosti v oblasti pedologie je v roce 2012 jeden příspěvek ve sborníku mezinárodní konference (uveden ve významných mezinárodních databázích), 2 články v recenzovaném časopise a příspěvek ve sborníku konference.

 

Výsledky pedologického výzkumu v roce 2013

V rámci řešení pedologické problematiky výzkumného úkolu bylo v roce 2013 realizováno pokračování pravidelných odběrů vzorků ze stálých 9 odběrných sond. Dále bylo dokončeno detailní doplňkové pedologické mapování tří vymezených pedologických oblastí včetně nalezení všech drobných fytotoxických a sterilních plošek a skluzových oblastí. Poslední oblastí výzkumu bylo zjištění výskytu rizikových stopových prvků a dalších škodlivin v zeminách výše uvedených drobných fytotoxických a sterilních plošek včetně dokončení laboratorních analýz.

V rámci první oblasti řešení pedologické problematiky proběhly v roce 2013 na  devíti stálých sondách vybraných v roce 2011 dvakrát odběry a analýzy vzorků (5/2013 a 9/2013). V roce 2013 dále proběhl 1 kontrolní odběr vzorků ze sond v místech s výskytem charakteristické flóry pro ověření případných změn chemismu půd.

V rámci druhé oblasti řešení pedologické problematiky bylo v roce 2013 dokončeno soustavné mapování jednotlivých půdních oblastí. Jeho cílem bylo upřesnit pedologii jednotlivých oblastí a nalézt případné malé izolované plochy odlišných vlastností (zejména fytotoxické). Vzhledem k vývoji stabilitní situace v letech 2012 – 2013 byla v rámci mapování věnována pozornost novým drobným skluzům a sesuvům. Výsledkem mapování je zjištění 15 drobných fytotoxických ploch  a 17 drobných skluzů v pedologické oblasti 1. Výskyty byly zaměřeny pomocí GPS a v současnosti jsou zakreslovány do půdní mapy.

V rámci třetí oblasti řešení pedologické problematiky bylo v roce 2013 provedeno hodnocení obsahu rizikových stopových prvků u vzorků odebraných z nalezených 15  drobných fytotoxických ploch. Obsahy rizikových stopových prvků jsou v zeminách fytotoxických ploch vyšší nežli v případě základních odběrných sond. Výrazný rozdíl byl zjištěn mezi fytotoxickými ploškami s uhelnou hmotou a plochami sterilními se zvýšeným obsahem sideritu. Zvýšené obsahy rizikových stopových prvků v zeminách s uhelnou hmotou pravděpodobně způsobují přítomné sulfidy železa a produkty jejich rozpadu. V žádném hodnoceném vzorku nebyly zjištěny nebezpečné obsahy rizikových stopových prvků.

Výsledkem publikační činnosti v oblasti pedologie je v roce 2013 jeden příspěvek ve sborníku mezinárodní konference (uveden ve významných mezinárodních databázích vč. SCOPUS), 2 články v recenzovaném časopise a 2 příspěvky ve sborníku konference.

 

Časový harmonogram prací:

2011 – Provádění rekognoskace terénu. Po vyhodnocení rekognoskace terénu bude provedeno stanovení charakteristických míst pro zhotovení kopaných půdních sond.
2012-2014 – Zahájení pravidelného odběru vzorků, zaznamenávání místa odběru do pracovní mapy a pořizování fotodokumentace. Provedení analýz vzorků a jejich vyhodnocování.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.