Prezentace výsledků v roce 2015

Články v časopisech:

 • Říhová Ambrožová, J., Kofroňová B., 2015: 4 roky hydrobiologa na Mosteckém jezeře. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2015, Praha 4.-5.2. 2015, s. 34-40, ISBN 978-80-86832-83-8
 • Brejcha J.: Rozptylové podmínky a jejich vliv na koncentraci aerosolových částic PM10 v lokalitě Mosteckého jezera, Sborník konference Vodárenská a biologie 2015, 4.- 5.2.2015, Praha, str. 23 – 28, ISBN 978-80-86832-83-8
 • Vágnerová, M., 2015: Dopady hydrické rekultivace hnědouhelných lomů na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy. Sborník konference Vodárenská biologie 2015, Praha 4. – 5.2. 2015, str. 17 – 22, ISBN 978-80-86832-83-8
 • Brejcha J.: Shrnutí výsledků výzkumu vlivu Mosteckého jezera na ovzduší, Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2015, VÚHU a.s., Most, 2015, str. 17 – 26, MK ČR E 11644, ISSN 1213-1660
 • Řehoř M., Schmidt P.: Shrnutí výsledků pedologického výzkumu břehu a svahů Mosteckého jezera dosažených v rámci řešení projektu č. TA 01020592 Technologické Agentury ČR. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2/2015, str. 3 – 12, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most
 • Vágnerová M., Říhová Ambrožová J., Neruda M.: Vývoj ekosystému Mosteckého jezera. Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 4/2015, str. 27-40.
 • Vágnerová M.: Mostecké jezero a jeho vliv na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy. Vodní hospodářství 8/2015, str. 1-4

Prezentace:

 • Neruda, M. et al, 2015: Research of theformerbrowncoal cialis pour femme mine Most floodingfromthe point ofview hydrobiology andlitoralzoneecosystem. 
 • Bartůňková K, Pop L., Sokol Z: The influence of newly formed lake on the climate,   Česko-Polsko-Slovenské seminárium 2015, Litomyšl 1. – 3. 6.2015, Česká republika
 • Brejcha J.: Mostecké jezero a jeho vliv na ovzduší, prezentace na konferenci Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje, Most, 19.11.2015
 • Neruda M.: Sledování hydrologické rekultivace jezera Most, prezentace pro Českou společnost pro jakost, odbornou skupinu Ekologie, FŽP UJEP Ústí nad Labem, 28. 05. 2015

Diplomové práce:

 • Kunešová, M., 2015: Sledování planktonu a polutantů v jezeru Most, obhájená diplomová práce, červen 2015, FŽP UJEP Ústí n. L.
 • Urban, L., 2015: Význam jednotlivých potravních kategorií ve výživě juvenilního okouna ve vznikajícím důlním jezeře Most, obhájená diplomová práce, leden 2015, FŽP UJEP Ústí n. L.
 • Rejholcová, J., 2015: Floristický výzkum okolí vodních nádrží vzniklých po těžbě hnědého uhlí v okrese Ústí nad Labem. – Bakalářská práce na Katedře biologie PřF UJEP Ústí nad Labem.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.